Úplata za vzdělávání za školní rok

  • Ředitelství školy oznamuje rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ,Opava,Solná 8,příspěvková organizace výši úplaty za vzdělávání se platnostností od 1. září daného školního roku.
  • Výše úplaty se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a Vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
  • Úplata je ročním příspěvkem na úhradu provozních nákladů školy
  • Úplata se z důvodu plánování finančních nákladů školy žákům nevrací, jen ve vážných případech (zdravotní důvody apod.)
  • O rozdělení plateb školného, respektive Splátkovém kalendáři, rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců žáků. K žádosti je třeba předložit dokumenty, které dokládají státní sociální podporu rodiny.
  • Termín splatnosti: úplata za vzdělávání je splatná do 15.10. daného roku. Rozhodným termínem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

 

Výše úplaty za vzdělání pro rok školní rok bude oznámena na počátku daného školního roku pro jednotlivé studijní programy zvlášť.

 

Pro školní rok 2016/2017 je stanovena úplata za vzdělání pro základní ročníky 1. a 2. stupně na 1900 Kč, pro studijní program příprava na SŠ a VŠ, volitelné předměty grafický design a multimediální tvorba 2300 Kč za školní rok.

2009 © Organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. All rights reserved. Developed by GIGASERVER.